श्री गायत्री सहस्त्रनाम

श्री गायत्री सहस्त्रनाम

श्री गायत्री सहस्त्रनाम

 1. ॐ अचिन्त्यलक्षणायै नमः।
 2. ॐ अव्यक्तायै नमः।
 3. ॐ अर्थमातृमहेश्वर्यै नमः।
 4. ॐ अमृतार्णवमध्यस्थायै नमः।
 5. ॐ अजितायै नमः।
 6. ॐ अपराजितायै नमः।
 7. ॐ अणिमादिगुणाधरायै नमः।
 8. ॐ अर्कमण्डलसंस्थितायै नमः।
 9. ॐ अजरायै नमः।
 10. ॐ अजायै नमः।
 11. ॐ अपरायै नमः।
 12. ॐ अधर्मायै नमः।
 13. ॐ अक्षसूत्रधरायै नमः।
 14. ॐ अधरायै नमः।
 15. ॐ अकारादिक्षकारान्तायै नमः।
 16. ॐ अरिषद्वर्गभेदिन्यै नमः।
 17. ॐ अञ्जनाद्रिप्रतिकाशायै नमः।
 18. ॐ अञ्जनाद्रिनिवासिन्यै नमः।
 19. ॐ अदित्यै नमः।
 20. ॐ अजपायै नमः।
 21. ॐ अविद्यायै नमः।
 22. ॐ अरविन्दनिभेक्षणायै नमः।
 23. ॐ अन्तर्बहिस्थितायै नमः।
 24. ॐ अविद्याध्वंसिन्यै नमः।
 25. ॐ अन्तरात्मिकायै नमः।
 26. ॐ अजायै नमः।
 27. ॐ अजमुखवासायै नमः।
 28. ॐ अरविन्दनिभाननायै नमः।
 29. ॐ अर्धमात्रायै/व्यञ्जनवर्णात्मिकायै नमः।
 30. ॐ अर्थदानज्ञायै नमः।
 31. ॐ अरिमण्डलमर्दिन्यै नमः।
 32. ॐ असुराघ्न्यै नमः।
 33. ॐ अमावास्यायै नमः।
 34. ॐ अलाक्षिघ्न्यै नमः।
 35. ॐ अन्त्यजार्चितायै नमः।
 36. ॐ आदिलक्ष्म्यै नमः।
 37. ॐ आदिशक्त्यै नमः।
 38. ॐ आकृत्यै नमः।
 39. ॐ आयताननायै नमः।
 40. ॐ आदित्यपदविचारायै नमः।
 41. ॐ आदित्यपरिसेवितायै नमः।
 42. ॐ आचार्यायै नमः।
 43. ॐ आवर्तनायै नमः।
 44. ॐ आचारायै नमः।
 45. ॐ आदिमूर्तिनिवासिन्यै नमः।
 46. ॐ आग्नेय्यै नमः।
 47. ॐ आमर्यै नमः।
 48. ॐ आद्यायै नमः।
 49. ॐ आराध्यायै नमः।
 50. ॐ आसनस्थितायै नमः।
 51. ॐ आधारनिलयायै नमः।
 52. ॐ आधारायै नमः।
 53. ॐ आकाशान्तनिवासिन्यै नमः।
 54. ॐ आद्याक्षर समयुक्तायै नमः।
 55. ॐ आन्तराकाशरूपिण्यै नमः।
 56. ॐ आदित्यमण्डलगतायै नमः।
 57. ॐ आन्तरध्वान्तनाशिन्यै नमः।
 58. ॐ इन्दिरायै नमः।
 59. ॐ इष्टदायै नमः।
 60. ॐ इष्टायै नमः।
 61. ॐ इन्दिवरनिवेक्षणायै नमः।
 62. ॐ इरावत्यै नमः।
 63. ॐ इन्द्रपदायै नमः।
 64. ॐ इन्द्राण्यै नमः।
 65. ॐ इन्दुरूपिण्यै नमः।
 66. ॐ इक्षुकोदण्डसंयुक्तायै नमः।
 67. ॐ इषुसन्धानकारिण्यै नमः।
 68. ॐ इन्द्रनीलसमाकारायै नमः।
 69. ॐ इडापिङ्गलरूपिण्यै नमः।
 70. ॐ इन्द्राक्ष्यै नमः।
 71. ॐ ईश्वर्यै नमः।
 72. ॐ ईहात्रयविवर्जितायै नमः।
 73. ॐ उमायै नमः।
 74. ॐ उषायै नमः।
 75. ॐ उडुनिभायै नमः।
 76. ॐ उर्वारुकफलाननायै नमः।
 77. ॐ उडुप्रभायै नमः।
 78. ॐ उडुमत्यै नमः।
 79. ॐ उडुपायै नमः।
 80. ॐ उडुमध्यगायै नमः।
 81. ॐ ऊर्धायै नमः।
 82. ॐ ऊर्धकेश्यै नमः।
 83. ॐ ऊर्धाधोगतिभेदिन्यै नमः।
 84. ॐ ऊर्ध्ववाहुप्रियायै नमः।
 85. ॐ ऊर्मिमालावाग्ग्रन्थदायिन्यै नमः।
 86. ॐ ऋतायै नमः।
 87. ॐ ऋष्यै नमः।
 88. ॐ ऋतुमत्यै नमः।
 89. ॐ ऋषिदेवनामसकृतायै नमः।
 90. ॐ ऋग्वेदायै नमः।
 91. ॐ ऋणहर्त्र्यै नमः।
 92. ॐ ऋषिमण्डलचारिण्यै नमः।
 93. ॐ ऋद्धिदायै नमः।
 94. ॐ ऋजुमार्गस्थायै नमः।
 95. ॐ ऋजुधर्मायै नमः।
 96. ॐ ऋजुप्रदायै नमः।
 97. ॐ ऋग्वेदनिलयायै नमः।
 98. ॐ ऋज्व्यै नमः।
 99. ॐ लुप्तधर्मप्रवर्तिन्यै नमः।
 100. ॐ लुतारिवरसम्भूतायै नमः।
 101. ॐ लुतादिविषहारिण्यै नमः।
 102. ॐ एकाक्षरायै नमः।
 103. ॐ एकमात्रायै नमः।
 104. ॐ एकायै नमः।
 105. ॐ एकैकनिष्ठितायै नमः।
 106. ॐ ऐन्द्र्यै नमः।
 107. ॐ ऐरावतारूढायै नमः।
 108. ॐ ऐहिकामुष्मिकप्रदायै नमः।
 109. ॐ ओङ्कारायै नमः।
 110. ॐ ओषध्यै नमः।
 111. ॐ ओतायै नमः।
 112. ॐ ओतप्रोतनिवासिन्यै नमः।
 113. ॐ और्भायै नमः।
 114. ॐ औषधसम्पन्नायै नमः।
 115. ॐ औपासनफलप्रदायै नमः।
 116. ॐ अण्डमध्यस्थितायै नमः।
 117. ॐ अःकारमनुरूपिण्यै/विसर्गरूपिण्यै नमः।
 118. ॐ कात्यायन्यै नमः।
 119. ॐ कालरात्र्यै नमः।
 120. ॐ कामाक्ष्यै नमः।
 121. ॐ कामसुन्दर्यै नमः।
 122. ॐ कमलायै नमः।
 123. ॐ कामिन्यै नमः।
 124. ॐ कान्तायै नमः।
 125. ॐ कामदायै नमः।
 126. ॐ कालकण्ठिन्यै नमः।
 127. ॐ करिकुम्भस्तनभरायै नमः।
 128. ॐ करवीरसुवासिन्यै नमः।
 129. ॐ कल्याण्यै नमः।
 130. ॐ कुण्डलवत्यै नमः।
 131. ॐ कुरुक्षेत्रनिवासिन्यै नमः।
 132. ॐ कुरुविन्ददलाकारायै नमः।
 133. ॐ कुण्डल्यै नमः।
 134. ॐ कुमुदालयायै नमः।
 135. ॐ कालजिह्वायै नमः।
 136. ॐ करालास्यायै नमः।
 137. ॐ कालिकायै नमः।
 138. ॐ कालरूपिण्यै नमः।
 139. ॐ कामनीयगुणायै नमः।
 140. ॐ कान्त्यै नमः।
 141. ॐ कलाधारायै नमः।
 142. ॐ कुमुद्वत्यै नमः।
 143. ॐ कौशिक्यै नमः।
 144. ॐ कमलाकारायै नमः।
 145. ॐ कामचारप्रभञ्जिन्यै नमः।
 146. ॐ कौमार्यै नमः।
 147. ॐ करुणापाङ्ग्यै नमः।
 148. ॐ ककुवन्तायै नमः।
 149. ॐ करिप्रियायै नमः।
 150. ॐ केशर्यै नमः।
 151. ॐ केशवनुतायै नमः।
 152. ॐ कदम्बायै नमः।
 153. ॐ कुसुमप्रियायै नमः।
 154. ॐ कालिन्द्यै नमः।
 155. ॐ कालिकायै नमः।
 156. ॐ काञ्च्यै नमः।
 157. ॐ कलशोद्भवसंस्तुतायै नमः।
 158. ॐ काममातायै नमः।
 159. ॐ क्रतुमत्यै नमः।
 160. ॐ कामरूपायै नमः।
 161. ॐ कृपावत्यै नमः।
 162. ॐ कुमार्यै नमः।
 163. ॐ कुण्डनिलयायै नमः।
 164. ॐ किरात्यै नमः।
 165. ॐ कीरवाहनायै नमः।
 166. ॐ कैकेय्यै नमः।
 167. ॐ कोकिलालापायै नमः।
 168. ॐ केतकीकुसुमप्रियायै नमः।
 169. ॐ कमण्डलुधरायै नमः।
 170. ॐ काल्यै नमः।
 171. ॐ कर्मनिर्मूलकारिण्यै नमः।
 172. ॐ कलहंसगत्यै नमः।
 173. ॐ कक्षायै नमः।
 174. ॐ कृतकौतुकमङ्गलायै नमः।
 175. ॐ कस्तुरीतिलकायै नमः।
 176. ॐ कमरायै नमः।
 177. ॐ करिन्द्रगमनायै नमः।
 178. ॐ कुह्वै नमः।
 179. ॐ कर्पूरलेपनायै नमः।
 180. ॐ कृष्णायै नमः।
 181. ॐ कपिलायै नमः।
 182. ॐ कुहराश्रयायै नमः।
 183. ॐ कूटस्थायै नमः।
 184. ॐ कुधरायै नमः।
 185. ॐ कमरायै नमः।
 186. ॐ कुक्षिस्थाखिलविष्टपायै नमः।
 187. ॐ खड्गखेटधरायै नमः।
 188. ॐ खर्वायै नमः।
 189. ॐ खेचर्यै नमः।
 190. ॐ खगवाहनायै नमः।
 191. ॐ खट्टाङ्गधारिण्यै नमः।
 192. ॐ ख्यातायै नमः।
 193. ॐ खगोराजोपरिस्थितायै नमः।
 194. ॐ खलघ्न्यै नमः।
 195. ॐ खण्डितजरायै नमः।
 196. ॐ खडाक्ष्यानप्रदायिन्यै नमः।
 197. ॐ खण्डेन्दुतिलकायै नमः।
 198. ॐ गङ्गायै नमः।
 199. ॐ गणेशगुहपूजितायै नमः।
 200. ॐ गायत्र्यै नमः।
 201. ॐ गोमत्यै नमः।
 202. ॐ गीतायै नमः।
 203. ॐ गान्धार्यै नमः।
 204. ॐ गानलोलुपायै नमः।
 205. ॐ गौतम्यै नमः।
 206. ॐ गामिन्यै नमः।
 207. ॐ गाधायै नमः।
 208. ॐ गन्धर्वाप्सरसेवितायै नमः।
 209. ॐ गोविन्दचरणाक्रान्तायै नमः।
 210. ॐ गुणत्रयविभावितायै नमः।
 211. ॐ गन्धर्व्यै नमः।
 212. ॐ गह्वर्यै नमः।
 213. ॐ गोत्रायै नमः।
 214. ॐ गिरीशायै नमः।
 215. ॐ गहनायै नमः।
 216. ॐ गम्यै नमः।
 217. ॐ गुहावासायै नमः।
 218. ॐ गुणवत्यै नमः।
 219. ॐ गुरुपापप्रणासिन्यै नमः।
 220. ॐ गुर्व्यै नमः।
 221. ॐ गुणवत्यै नमः।
 222. ॐ गुह्यायै नमः।
 223. ॐ गोप्तव्यायै नमः।
 224. ॐ गुणदायिन्यै नमः।
 225. ॐ गिरिजायै नमः।
 226. ॐ गुह्यमातङ्ग्यै नमः।
 227. ॐ गरुडध्वजवल्लभायै नमः।
 228. ॐ गर्वापहारिण्यै नमः।
 229. ॐ गोदायै नमः।
 230. ॐ गोकुलरभायै नमः।
 231. ॐ गदाधरायै नमः।
 232. ॐ गोकर्णनिलयासक्तायै नमः।
 233. ॐ गुह्यमण्डलवर्तिन्यै नमः।
 234. ॐ घर्मदायै नमः।
 235. ॐ घनदायै नमः।
 236. ॐ घण्टायै नमः।
 237. ॐ घोरदानवमर्दिन्यै नमः।
 238. ॐ घृणिमन्त्रमय्यै नमः।
 239. ॐ घेषायै नमः।
 240. ॐ घनसम्पातदायिन्यै नमः।
 241. ॐ घण्टारवप्रियायै नमः।
 242. ॐ घ्राणायै नमः।
 243. ॐ घृणिसन्तुष्टिकारिण्यै नमः।
 244. ॐ घनारिमण्डलायै नमः।
 245. ॐ घूर्णायै नमः।
 246. ॐ घृताच्यै नमः।
 247. ॐ घणवेगिन्यै नमः।
 248. ॐ ज्ञानधातुमय्यै नमः।
 249. ॐ चर्चायै नमः।
 250. ॐ चर्चितायै नमः।
 251. ॐ चारुहासिन्यै नमः।
 252. ॐ चटुलायै नमः।
 253. ॐ चण्डिकायै नमः।
 254. ॐ चित्रायै नमः।
 255. ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः।
 256. ॐ चतुर्भुजायै नमः।
 257. ॐ चारुदन्तायै नमः।
 258. ॐ चातुर्यै नमः।
 259. ॐ चरितप्रदायै नमः।
 260. ॐ चूलिकायै नमः।
 261. ॐ चित्रवस्त्रान्तायै नमः।
 262. ॐ चन्द्रमःकर्णकुण्डलायै नमः।
 263. ॐ चन्द्रहासायै नमः।
 264. ॐ चारुदात्र्यै नमः।
 265. ॐ चकोर्यै नमः।
 266. ॐ चन्द्रहासिन्यै नमः।
 267. ॐ चन्द्रिकायै नमः।
 268. ॐ चन्द्रधात्र्यै नमः।
 269. ॐ चौर्यै नमः।
 270. ॐ चोरायै नमः।
 271. ॐ चण्डिकायै नमः।
 272. ॐ चञ्चद्वागवादिन्यै नमः।
 273. ॐ चन्द्रचूडायै नमः।
 274. ॐ चोरविनाशिन्यै नमः।
 275. ॐ चारुचन्दनलिप्ताङ्ग्यै नमः।
 276. ॐ चञ्चच्चामरविजितायै नमः।
 277. ॐ चारुमध्यायै नमः।
 278. ॐ चारुगत्यै नमः।
 279. ॐ चण्डिलायै नमः।
 280. ॐ चन्द्ररूपिण्यै नमः।
 281. ॐ चारुहोमप्रियायै नमः।
 282. ॐ चार्वायै नमः।
 283. ॐ चरितायै नमः।
 284. ॐ चक्रबाहुकायै नमः।
 285. ॐ चन्द्रमण्डलमध्यस्थायै नमः।
 286. ॐ चन्द्रमण्डलदर्पणायै नमः।
 287. ॐ चक्रवाकस्तन्यै नमः।
 288. ॐ चेष्टायै नमः।
 289. ॐ चित्रायै नमः।
 290. ॐ चारुविलासिन्यै नमः।
 291. ॐ चित्स्वरूपायै नमः।
 292. ॐ चन्दवत्यै नमः।
 293. ॐ चन्द्रमायै नमः।
 294. ॐ चन्दनप्रियायै नमः।
 295. ॐ चोदयित्र्यै नमः।
 296. ॐ चिरप्रज्ञायै नमः।
 297. ॐ चातकायै नमः।
 298. ॐ चारुहेतुक्यै नमः।
 299. ॐ छत्रयातायै नमः।
 300. ॐ छत्रधरायै नमः।
 301. ॐ छायायै नमः।
 302. ॐ छन्दपरिच्छदायै नमः।
 303. ॐ छायादेव्यै नमः।
 304. ॐ छिद्रनखायै नमः।
 305. ॐ छन्नेन्द्रियविसर्पिण्यै नमः।
 306. ॐ छन्दोनुष्टुप्प्रतिष्ठान्तायै नमः।
 307. ॐ छिद्रोपद्रवभेदिन्यै नमः।
 308. ॐ छेदायै नमः।
 309. ॐ छत्रेश्वर्यै नमः।
 310. ॐ छिन्नायै नमः।
 311. ॐ छुरिकायै नमः।
 312. ॐ छेलन्प्रियायै नमः।
 313. ॐ जनन्यै नमः।
 314. ॐ जन्मरहितायै नमः।
 315. ॐ जातवेदायै नमः।
 316. ॐ जगन्मय्यै नमः।
 317. ॐ जाह्नव्यै नमः।
 318. ॐ जटिलायै नमः।
 319. ॐ जेत्र्यै नमः।
 320. ॐ जरामरणवर्जितायै नमः।
 321. ॐ जम्बुद्वीपवत्यै नमः।
 322. ॐ ज्वालायै नमः।
 323. ॐ जयन्त्यै नमः।
 324. ॐ जलशालिन्यै नमः।
 325. ॐ जितेन्द्रियायै नमः।
 326. ॐ जितक्रोधायै नमः।
 327. ॐ जितामित्रायै नमः।
 328. ॐ जगत्प्रियायै नमः।
 329. ॐ जातरूपमय्यै नमः।
 330. ॐ जिह्वायै नमः।
 331. ॐ जानक्यै नमः।
 332. ॐ जगत्यै नमः।
 333. ॐ जयायै नमः।
 334. ॐ जनित्र्यै नमः।
 335. ॐ जह्नुतनयायै नमः।
 336. ॐ जगत्त्रयहितैषिण्यै नमः।
 337. ॐ ज्वालमुल्यै नमः।
 338. ॐ जपवत्यै नमः।
 339. ॐ ज्वरघ्न्यै नमः।
 340. ॐ जितविष्टपायै नमः।
 341. ॐ जिताक्रान्तमय्यै नमः।
 342. ॐ ज्वालायै नमः।
 343. ॐ जाग्रत्यै नमः।
 344. ॐ ज्वरदेवतायै नमः।
 345. ॐ ज्वलन्त्यै नमः।
 346. ॐ जलदायै नमः।
 347. ॐ ज्येष्ठायै नमः।
 348. ॐ ज्याघोषस्फोटदिङ्मुख्यै नमः।
 349. ॐ जम्भिन्यै नमः।
 350. ॐ जृम्भनायै नमः।
 351. ॐ जृम्भायै नमः।
 352. ॐ ज्वलन्मणिक्यकुण्डलायै नमः।
 353. ॐ झिञ्झिकायै नमः।
 354. ॐ झणनिर्घोषायै नमः।
 355. ॐ झञ्झामारुतवेगिन्यै नमः।
 356. ॐ झल्लकीवाद्यकुशलायै नमः।
 357. ॐ ञरूपायै नमः।
 358. ॐ ञभुजायै नमः।
 359. ॐ टङ्कभेदिन्यै नमः।
 360. ॐ टङ्कबाणसमायुक्तायै नमः।
 361. ॐ टङ्किन्यै नमः।
 362. ॐ टङ्कभेदिन्यै नमः।
 363. ॐ टङ्कीगणकृताघोषायै नमः।
 364. ॐ टङ्कनीयमहोरसायै नमः।
 365. ॐ टङ्कारकारिण्यै नमः।
 366. ॐ ठ ठ शब्दनिनादिन्यै नमः।
 367. ॐ डामर्यै नमः।
 368. ॐ डाकिन्यै नमः।
 369. ॐ डिम्भायै नमः।
 370. ॐ डुण्डमारैकनिर्जितायै नमः।
 371. ॐ डामरीतन्त्रमार्गस्थायै नमः।
 372. ॐ डण्डडमरुनादिन्यै नमः।
 373. ॐ डिण्डिरवसहायै नमः।
 374. ॐ डिम्भलसाक्रीडापरायणायै नमः।
 375. ॐ ढुण्ढिविघ्नेशजनन्यै नमः।
 376. ॐ ढकाहस्तायै नमः।
 377. ॐ ढिलिव्रजायै नमः।
 378. ॐ नित्यज्ञानायै नमः।
 379. ॐ निरुपणायै नमः।
 380. ॐ निर्गुणायै नमः।
 381. ॐ नर्मदायै नमः।
 382. ॐ त्रिगुणायै नमः।
 383. ॐ त्रिपदायै नमः।
 384. ॐ तन्त्र्यै नमः।
 385. ॐ तुलस्यै नमः।
 386. ॐ तरुणादित्यसङ्कशायै नमः।
 387. ॐ तामस्यै नमः।
 388. ॐ तुहिनायै नमः।
 389. ॐ तुरायै नमः।
 390. ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः।
 391. ॐ त्रिवल्यै नमः।
 392. ॐ त्रिलोचनायै नमः।
 393. ॐ त्रिशक्त्यै नमः।
 394. ॐ त्रिपुरायै नमः।
 395. ॐ तुङ्गायै नमः।
 396. ॐ तुरङ्गवदनायै नमः।
 397. ॐ तिमिङ्गिलगिलायै नमः।
 398. ॐ तीव्रायै नमः।
 399. ॐ त्रिश्रोतायै नमः।
 400. ॐ तामसादिन्यै नमः।
 401. ॐ तन्त्रमन्त्रविशेषज्ञायै नमः।
 402. ॐ तनुमध्यायै नमः।
 403. ॐ त्रिविष्टपायै नमः।
 404. ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः।
 405. ॐ त्रिस्तन्यै नमः।
 406. ॐ तोषासंस्थायै नमः।
 407. ॐ तालप्रतापिन्यै नमः।
 408. ॐ ताटङ्किन्यै नमः।
 409. ॐ तुषाराभायै नमः।
 410. ॐ तुहिनाचलवासिन्यै नमः।
 411. ॐ तन्तुजालसमायुक्तायै नमः।
 412. ॐ तारहारावलिप्रियायै नमः।
 413. ॐ तिलहोमप्रियायै नमः।
 414. ॐ तीर्थायै नमः।
 415. ॐ तमालकुसुमाकृत्यै नमः।
 416. ॐ तप्तकाञ्चनसंकाशायै नमः।
 417. ॐ तारकायै नमः।
 418. ॐ त्रियुतायै नमः।
 419. ॐ तन्व्यै नमः।
 420. ॐ त्रिशङ्कुपरिवारितायै नमः।
 421. ॐ तलोदर्यै नमः।
 422. ॐ तिरोभासायै नमः।
 423. ॐ ताटङ्कप्रियवादिन्यै नमः।
 424. ॐ त्रिजटायै नमः।
 425. ॐ तित्तिर्यै नमः।
 426. ॐ तृष्णायै नमः।
 427. ॐ त्रिविधायै नमः।
 428. ॐ तरुणाकृत्यै नमः।
 429. ॐ तप्तकाञ्चनभूषणायै नमः।
 430. ॐ त्रयम्बकायै नमः।
 431. ॐ त्रिवर्गायै नमः।
 432. ॐ त्रिकालज्ञानदायिन्यै नमः।
 433. ॐ तर्पणायै नमः।
 434. ॐ तृप्तिदायै नमः।
 435. ॐ तृप्तायै नमः।
 436. ॐ तमस्यै नमः।
 437. ॐ तुम्बरुस्तुतायै नमः।
 438. ॐ तार्क्ष्यस्थायै नमः।
 439. ॐ त्रिगुणाकारायै नमः।
 440. ॐ त्रिभङ्ग्यै नमः।
 441. ॐ तनुवल्लर्यै नमः।
 442. ॐ थात्कार्यै नमः।
 443. ॐ थारवायै नमः।
 444. ॐ थान्तायै नमः।
 445. ॐ दोहिन्यै नमः।
 446. ॐ दीनवत्सलायै नमः।
 447. ॐ दानवान्तकर्यै नमः।
 448. ॐ दुर्गायै नमः।
 449. ॐ दुर्गासुरनिवहृण्यै नमः।
 450. ॐ देवरीत्यै नमः।
 451. ॐ दिवारात्र्यै नमः।
 452. ॐ द्रौपद्यै नमः।
 453. ॐ दुन्दुभिस्वनायै नमः।
 454. ॐ देवयान्यै नमः।
 455. ॐ दुरावासायै नमः।
 456. ॐ दारिद्र्यभेदिन्यै नमः।
 457. ॐ दिवायै नमः।
 458. ॐ दामोदरप्रियायै नमः।
 459. ॐ दीप्तायै नमः।
 460. ॐ दिग्वासायै नमः।
 461. ॐ दिग्विमोहिन्यै नमः।
 462. ॐ दण्डकारण्यनिलयायै नमः।
 463. ॐ दण्डिन्यै नमः।
 464. ॐ देवपूजितायै नमः।
 465. ॐ देववन्द्यायै नमः।
 466. ॐ दिविषादायै नमः।
 467. ॐ द्वेषिण्यै नमः।
 468. ॐ दानावाकृत्यै नमः।
 469. ॐ दीननाथस्तुतायै नमः।
 470. ॐ दीक्षायै नमः।
 471. ॐ दैवतादिस्वरूपिण्यै नमः।
 472. ॐ धात्र्यै नमः।
 473. ॐ धनुर्धरायै नमः।
 474. ॐ धनुर्धारिण्यै नमः।
 475. ॐ धर्मचारिण्यै नमः।
 476. ॐ धुरन्धरायै नमः।
 477. ॐ धराधारायै नमः।
 478. ॐ धनदायै नमः।
 479. ॐ धान्यदोहिन्यै नमः।
 480. ॐ धर्मशीलायै नमः।
 481. ॐ धनाध्यक्षायै नमः।
 482. ॐ धनुर्वेदविशारदायै नमः।
 483. ॐ धृत्यै नमः।
 484. ॐ धन्यायै नमः।
 485. ॐ धृतपदायै नमः।
 486. ॐ धर्मराजप्रियायै नमः।
 487. ॐ ध्रुवायै नमः।
 488. ॐ धूमावत्यै नमः।
 489. ॐ धूमकेश्यै नमः।
 490. ॐ धर्मशास्त्रप्रकाशिन्यै नमः।
 491. ॐ नन्दायै नमः।
 492. ॐ नन्दप्रियायै नमः।
 493. ॐ निद्रायै नमः।
 494. ॐ नृनुतायै नमः।
 495. ॐ नन्दनात्मिकायै नमः।
 496. ॐ नर्मदायै नमः।
 497. ॐ नलिन्यै नमः।
 498. ॐ नीलायै नमः।
 499. ॐ नीलकण्ठसमाश्रयारुद्राण्यै नमः।
 500. ॐ नारायणप्रियायै नमः।
 501. ॐ नित्यायै नमः।
 502. ॐ निर्मलायै नमः।
 503. ॐ निर्गुणायै नमः।
 504. ॐ निध्यै नमः।
 505. ॐ निराधारायै नमः।
 506. ॐ निरुपमायै नमः।
 507. ॐ नित्यशुद्धायै नमः।
 508. ॐ निरञ्जनायै नमः।
 509. ॐ नादबिन्दुकलातीतायै नमः।
 510. ॐ नादबिन्दुकलात्मिकायै नमः।
 511. ॐ नृसिंहिन्यै नमः।
 512. ॐ नगधरायै नमः।
 513. ॐ नृपनागविभूषितायै नमः।
 514. ॐ नरकक्लेशनाशिन्यै नमः।
 515. ॐ नारायणपदोद्भवायै नमः।
 516. ॐ निरवद्यायै नमः।
 517. ॐ निराकारायै नमः।
 518. ॐ नारदप्रियकारिण्यै नमः।
 519. ॐ नानाज्योतिः नमः।
 520. ॐ निधिदायै नमः।
 521. ॐ निर्मलात्मिकायै नमः।
 522. ॐ नवसूत्रधरायै नमः।
 523. ॐ नीत्यै नमः।
 524. ॐ निरुपद्रवकारिण्यै नमः।
 525. ॐ नन्दजायै नमः।
 526. ॐ नवरत्नाढ्यायै नमः।
 527. ॐ नैमिषारण्यवासिन्यै नमः।
 528. ॐ नवनीतप्रियायै नमः।
 529. ॐ नार्यै नमः।
 530. ॐ नीलजीमूतनिस्वनायै नमः।
 531. ॐ निमेषिण्यै नमः।
 532. ॐ नदीरूपायै नमः।
 533. ॐ नीलग्रीवायै नमः।
 534. ॐ निशिश्वर्यै नमः।
 535. ॐ नामावल्यै नमः।
 536. ॐ निशुम्भग्न्यै नमः।
 537. ॐ नागलोकनिवासिन्यै नमः।
 538. ॐ नवजाम्बूनादप्रख्यायै नमः।
 539. ॐ नागलोकाधिदेवतायै नमः।
 540. ॐ नूपूराक्रान्तचरणायै नमः।
 541. ॐ नरचित्तप्रमोदिन्यै नमः।
 542. ॐ निमग्नारक्तनयनायै नमः।
 543. ॐ निर्घातसमनिस्वनायै नमः।
 544. ॐ नन्दनोद्यनिलयायै नमः।
 545. ॐ पार्वत्यै नमः।
 546. ॐ परमोदारायै नमः।
 547. ॐ परब्रह्मात्मिकायै नमः।
 548. ॐ परायै नमः।
 549. ॐ पञ्चकोशविनिर्मुक्तायै नमः।
 550. ॐ पञ्चपातकनाशिन्यै नमः।
 551. ॐ परचित्तविधानज्ञायै नमः।
 552. ॐ पञ्चिकायै नमः।
 553. ॐ पञ्चरूपिण्यै नमः।
 554. ॐ पूर्णिमायै नमः।
 555. ॐ परमायै नमः।
 556. ॐ प्रीत्यै नमः।
 557. ॐ परतेजःप्रकाशिन्यै नमः।
 558. ॐ पुराण्यै नमः।
 559. ॐ पौरुष्यै नमः।
 560. ॐ पुण्यायै नमः।
 561. ॐ पुण्डरीकनिभक्षनायै नमः।
 562. ॐ पातालतलनिर्मग्नायै नमः।
 563. ॐ प्रीतायै नमः।
 564. ॐ प्रीथिविवर्धिन्यै नमः।
 565. ॐ पावन्यै नमः।
 566. ॐ पादसहितायै नमः।
 567. ॐ पेशलायै नमः।
 568. ॐ पवनाशिन्यै नमः।
 569. ॐ प्रजापत्यै नमः।
 570. ॐ परिश्रान्तायै नमः।
 571. ॐ पर्वतस्तनमण्डलायै नमः।
 572. ॐ पद्मप्रियायै नमः।
 573. ॐ पद्मसंस्थायै नमः।
 574. ॐ पद्माक्ष्यै नमः।
 575. ॐ पद्मसम्भवायै नमः।
 576. ॐ पद्मपत्रायै नमः।
 577. ॐ पद्मपदायै नमः।
 578. ॐ पद्मिन्यै नमः।
 579. ॐ प्रियभाषिण्यै नमः।
 580. ॐ पशुपाशविनिर्मुक्तायै नमः।
 581. ॐ पुरन्ध्र्यै नमः।
 582. ॐ पुरवासिन्यै नमः।
 583. ॐ पुष्कलायै नमः।
 584. ॐ पुरुषायै नमः।
 585. ॐ पर्वायै नमः।
 586. ॐ पारिजातकुसुमप्रियायै नमः।
 587. ॐ पतिव्रतायै नमः।
 588. ॐ पतिव्रतायै नमः।
 589. ॐ पवित्राङ्ग्यै नमः।
 590. ॐ पुष्पहासपरायणायै नमः।
 591. ॐ प्रज्ञावतीसुतायै नमः।
 592. ॐ पौत्र्यै नमः।
 593. ॐ पुत्रपूज्यायै नमः।
 594. ॐ पयस्विन्यै नमः।
 595. ॐ पत्तिपाशधरायै नमः।
 596. ॐ पङ्क्त्यै नमः।
 597. ॐ पितृलोकप्रदायिन्यै नमः।
 598. ॐ पुराण्यै नमः।
 599. ॐ पुण्यशिलायै नमः।
 600. ॐ प्रणतार्तिविनाशिन्यै नमः।
 601. ॐ प्रद्युम्नजनन्यै नमः।
 602. ॐ पुष्टायै नमः।
 603. ॐ पितामहपरिग्रहायै नमः।
 604. ॐ पुण्डरीकपुरावासायै नमः।
 605. ॐ पुण्डरीकसमाननायै नमः।
 606. ॐ पृथुजङ्घायै नमः।
 607. ॐ पृथुभुजायै नमः।
 608. ॐ पृथुपादायै नमः।
 609. ॐ पृथूदर्यै नमः।
 610. ॐ प्रवालशोभायै नमः।
 611. ॐ पिङ्गाक्ष्यै नमः।
 612. ॐ पीतवासाः नमः।
 613. ॐ प्रचापलायै नमः।
 614. ॐ प्रसवायै नमः।
 615. ॐ पुष्टिदायै नमः।
 616. ॐ पुण्यायै नमः।
 617. ॐ प्रतिष्ठायै नमः।
 618. ॐ प्रणवायै नमः।
 619. ॐ पत्यै नमः।
 620. ॐ पञ्चवर्णायै नमः।
 621. ॐ पञ्चवाण्यै नमः।
 622. ॐ पञ्चिकायै नमः।
 623. ॐ पञ्जरास्थितायै नमः।
 624. ॐ परमायायै नमः।
 625. ॐ परज्योतिः नमः।
 626. ॐ परप्रीत्यै नमः।
 627. ॐ परागत्यै नमः।
 628. ॐ पराकाष्ठायै नमः।
 629. ॐ परेशन्यै नमः।
 630. ॐ पावन्यै नमः।
 631. ॐ पावकद्युत्यै नमः।
 632. ॐ पुण्यभद्रायै नमः।
 633. ॐ परिच्छेद्यायै नमः।
 634. ॐ पुष्पहासायै नमः।
 635. ॐ पृथूदरायै नमः।
 636. ॐ पीताङ्ग्यै नमः।
 637. ॐ पीतवसनायै नमः।
 638. ॐ पीतशयायै नमः।
 639. ॐ पिशाचिन्यै नमः।
 640. ॐ पीतक्रियायै नमः।
 641. ॐ पिशाचघ्न्यै नमः।
 642. ॐ पाटलाक्ष्यै नमः।
 643. ॐ पटुक्रियायै नमः।
 644. ॐ पञ्चभक्षप्रियाचारायै नमः।
 645. ॐ पुतनाप्राणघातिन्यै नमः।
 646. ॐ पुन्नागवनमध्यस्थायै नमः।
 647. ॐ पुण्यतीर्थनिषेवितायै नमः।
 648. ॐ पञ्चाङ्ग्यै नमः।
 649. ॐ पराशक्त्यै नमः।
 650. ॐ परमाह्लादकारिण्यै नमः।
 651. ॐ पुष्पकाण्डस्थितायै नमः।
 652. ॐ पूषायै नमः।
 653. ॐ पोषिताखिलविष्टपायै नमः।
 654. ॐ पानप्रियायै नमः।
 655. ॐ पञ्चशिखायै नमः।
 656. ॐ पन्नगोपरिशायिन्यै नमः।
 657. ॐ पञ्चमात्रात्मिकायै नमः।
 658. ॐ पृथ्व्यै नमः।
 659. ॐ पथिकायै नमः।
 660. ॐ पृथुदोहिन्यै नमः।
 661. ॐ पुराणन्यायमीमांसायै नमः।
 662. ॐ पाटल्यै नमः।
 663. ॐ पुष्पगन्धिन्यै नमः।
 664. ॐ पुण्यप्रजायै नमः।
 665. ॐ पारदात्र्यै नमः।
 666. ॐ परमार्गैकगोचरायै नमः।
 667. ॐ प्रवालशोभायै नमः।
 668. ॐ पूर्णाशायै नमः।
 669. ॐ प्रणवायै नमः।
 670. ॐ पल्लवोदर्यै नमः।
 671. ॐ फलिन्यै नमः।
 672. ॐ फलदायै नमः।
 673. ॐ फल्ग्वै नमः।
 674. ॐ फुत्कार्यै नमः।
 675. ॐ फलकाकृत्यै नमः।
 676. ॐ फणिन्द्रभोगशयनायै नमः।
 677. ॐ फणिमण्डलमण्डितायै नमः।
 678. ॐ बालबालायै नमः।
 679. ॐ बहुमतायै नमः।
 680. ॐ बालातपनीभांशुकायै नमः।
 681. ॐ बलभद्रप्रियायै नमः।
 682. ॐ बडवायै नमः।
 683. ॐ बुद्धिसंस्तुतायै नमः।
 684. ॐ बन्दीदेव्यै नमः।
 685. ॐ बिलवत्यै नमः।
 686. ॐ बडिशघिन्यै नमः।
 687. ॐ बलिप्रियायै नमः।
 688. ॐ बान्धव्यै नमः।
 689. ॐ बोधितायै नमः।
 690. ॐ बुद्धिबन्धुककुसुमप्रियायै नमः।
 691. ॐ बालभानुप्रभाकरायै नमः।
 692. ॐ ब्राह्म्यै नमः।
 693. ॐ ब्राह्मणदेवतायै नमः।
 694. ॐ बृहस्पतिस्तुतायै नमः।
 695. ॐ बृन्दायै नमः।
 696. ॐ बृन्दावनविहारिण्यै नमः।
 697. ॐ बालाकिन्यै नमः।
 698. ॐ बिलाहारायै नमः।
 699. ॐ बिलवसायै नमः।
 700. ॐ बहुदकायै नमः।
 701. ॐ बहुनेत्रायै नमः।
 702. ॐ बहुपदायै नमः।
 703. ॐ बहुकर्णावतंसिकायै नमः।
 704. ॐ बहुबाहुयुतायै नमः।
 705. ॐ बीजरूपिण्यै नमः।
 706. ॐ बहुरूपिण्यै नमः।
 707. ॐ बिन्दुनादकलातीतायै नमः।
 708. ॐ बिन्दुनादस्वरूपिण्यै नमः।
 709. ॐ बद्धगोधाङ्गुलिप्राणायै नमः।
 710. ॐ बदर्याश्रमवासिन्यै नमः।
 711. ॐ बृन्दारकायै नमः।
 712. ॐ बृहत्स्कन्धायै नमः।
 713. ॐ बृहत्यै नमः।
 714. ॐ बाणपातिन्यै नमः।
 715. ॐ बृन्दाध्यक्षायै नमः।
 716. ॐ बहुनुतायै नमः।
 717. ॐ बहुविक्रमायै नमः।
 718. ॐ बद्धपद्मासनासीनायै नमः।
 719. ॐ बिल्वपत्रतलस्थितायै नमः।
 720. ॐ बोधिद्रुमनिजावासायै नमः।
 721. ॐ बडिष्ठायै नमः।
 722. ॐ बिन्दुदर्पणायै नमः।
 723. ॐ बालायै नमः।
 724. ॐ बाणासनवत्यै नमः।
 725. ॐ बडवानलवेगिन्यै नमः।
 726. ॐ ब्रह्माण्डबहिरन्तस्थायै नमः।
 727. ॐ ब्रह्मकङ्कणसूत्रिण्यै नमः।
 728. ॐ भवान्यै नमः।
 729. ॐ भीष्णवत्यै नमः।
 730. ॐ भाविन्यै नमः।
 731. ॐ भयहारिण्यै नमः।
 732. ॐ भद्रकाल्यै नमः।
 733. ॐ भुजङ्गाक्ष्यै नमः।
 734. ॐ भारत्यै नमः।
 735. ॐ भारताशयायै नमः।
 736. ॐ भैरव्यै नमः।
 737. ॐ भीषणाकारायै नमः।
 738. ॐ भूतिदायै नमः।
 739. ॐ भूतिमालिन्यै नमः।
 740. ॐ भामिन्यै नमः।
 741. ॐ भोगनिरतायै नमः।
 742. ॐ भद्रदायै नमः।
 743. ॐ भूरिविक्रमायै नमः।
 744. ॐ भूतवासायै नमः।
 745. ॐ भृगुलतायै नमः।
 746. ॐ भार्गव्यै नमः।
 747. ॐ भूसुरार्चितायै नमः।
 748. ॐ भागीरथ्यै नमः।
 749. ॐ भोगवत्यै नमः।
 750. ॐ भवनस्थायै नमः।
 751. ॐ भिषग्वरायै नमः।
 752. ॐ भामिन्यै नमः।
 753. ॐ भोगिन्यै नमः।
 754. ॐ भाषायै नमः।
 755. ॐ भवान्यै नमः।
 756. ॐ भूरुदक्षिणायै नमः।
 757. ॐ भर्गात्मिकायै नमः।
 758. ॐ भीमावत्यै नमः।
 759. ॐ भवबन्धविमोचिन्यै नमः।
 760. ॐ भजनीयायै नमः।
 761. ॐ भूतधात्रीरञ्जितायै नमः।
 762. ॐ भुवनेश्वर्यै नमः।
 763. ॐ भुजङ्गवलयायै नमः।
 764. ॐ भीमायै नमः।
 765. ॐ भेरुण्डायै नमः।
 766. ॐ भागधेयिन्यै नमः।
 767. ॐ मातायै नमः।
 768. ॐ मायायै नमः।
 769. ॐ मधुमत्यै नमः।
 770. ॐ मधुजिह्वायै नमः।
 771. ॐ मनुप्रियायै नमः।
 772. ॐ महादेव्यै नमः।
 773. ॐ महाभाग्यायै नमः।
 774. ॐ मालिन्यै नमः।
 775. ॐ मीनलोचनायै नमः।
 776. ॐ मायातीतायै नमः।
 777. ॐ मधुमत्यै नमः।
 778. ॐ मधुमांसायै नमः।
 779. ॐ मधुद्रवायै नमः।
 780. ॐ मानव्यै नमः।
 781. ॐ मधुसम्भूतायै नमः।
 782. ॐ मिथिलापुरवासिन्यै नमः।
 783. ॐ मधुकैटभसंहर्त्र्यै नमः।
 784. ॐ मेदिन्यै नमः।
 785. ॐ मेघमालिन्यै नमः।
 786. ॐ मन्दोदर्यै नमः।
 787. ॐ महामायायै नमः।
 788. ॐ मैथिल्यै नमः।
 789. ॐ मसृणप्रियायै नमः।
 790. ॐ महालक्ष्म्यै नमः।
 791. ॐ महाकाल्यै नमः।
 792. ॐ महाकन्यायै नमः।
 793. ॐ महेश्वर्यै नमः।
 794. ॐ माहेन्द्र्यै नमः।
 795. ॐ मेरुतनयायै नमः।
 796. ॐ मन्दारकुसुमार्चितायै नमः।
 797. ॐ मञ्जुमञ्जीरचरणायै नमः।
 798. ॐ मोक्षदायै नमः।
 799. ॐ मञ्जुभाषिण्यै नमः।
 800. ॐ मधुरद्राविण्यै नमः।
 801. ॐ मुद्रायै नमः।
 802. ॐ मलयायै नमः।
 803. ॐ मलयान्वितायै नमः।
 804. ॐ मेधायै नमः।
 805. ॐ मरकतश्यामायै नमः।
 806. ॐ मगध्यै नमः।
 807. ॐ मेनकात्मजायै नमः।
 808. ॐ महामार्यै नमः।
 809. ॐ महावीरायै नमः।
 810. ॐ महाश्यामायै नमः।
 811. ॐ मनुस्तुतायै नमः।
 812. ॐ मातृकायै नमः।
 813. ॐ मिहिराभासायै नमः।
 814. ॐ मुकुन्दपदविक्रमायै नमः।
 815. ॐ मूलाधारस्थितायै नमः।
 816. ॐ मुग्धायै नमः।
 817. ॐ मणिपुरनिवासिन्यै नमः।
 818. ॐ मृगाक्ष्यै नमः।
 819. ॐ महिषारूढायै नमः।
 820. ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः।
 821. ॐ योगासनायै नमः।
 822. ॐ योगगम्यायै नमः।
 823. ॐ योगायै नमः।
 824. ॐ यौवनकाश्रयायै नमः।
 825. ॐ यौवन्यै नमः।
 826. ॐ युद्धमध्यस्थायै नमः।
 827. ॐ यमुनायै नमः।
 828. ॐ युगधारिण्यै नमः।
 829. ॐ यक्षिण्यै नमः।
 830. ॐ योगयुक्तायै नमः।
 831. ॐ यक्षराजप्रसूतिन्यै नमः।
 832. ॐ यात्रायै नमः।
 833. ॐ यानविधानज्ञायै नमः।
 834. ॐ यदुवंशसमुद्भवायै नमः।
 835. ॐ यकारादिहकारान्तायै नमः।
 836. ॐ याजुष्यै नमः।
 837. ॐ यज्ञरूपिण्यै नमः।
 838. ॐ यामिन्यै नमः।
 839. ॐ योगनिरतायै नमः।
 840. ॐ यातुधानभयङ्कर्यै नमः।
 841. ॐ रुक्मिण्यै नमः।
 842. ॐ रमण्यै नमः।
 843. ॐ रामायै नमः।
 844. ॐ रेवत्यै नमः।
 845. ॐ रेणुकायै नमः।
 846. ॐ रत्यै नमः।
 847. ॐ रौद्र्यै नमः।
 848. ॐ रौद्रप्रियाकारायै नमः।
 849. ॐ राममातायै नमः।
 850. ॐ रतिप्रियायै नमः।
 851. ॐ रोहिण्यै नमः।
 852. ॐ राज्यदायै नमः।
 853. ॐ रेवायै नमः।
 854. ॐ रसायै नमः।
 855. ॐ राजीवलोचनायै नमः।
 856. ॐ राकेश्यै नमः।
 857. ॐ रूपसंपन्नायै नमः।
 858. ॐ रत्नसिंहासनस्थितायै नमः।
 859. ॐ रक्तमाल्याम्बरधरायै नमः।
 860. ॐ रक्तगन्धानुलेपनायै नमः।
 861. ॐ राजहंससमारूढायै नमः।
 862. ॐ रंभायै नमः।
 863. ॐ रक्तवलिप्रियायै नमः।
 864. ॐ रमणीययुगाधारायै नमः।
 865. ॐ राजिताखिलभूतलायै नमः।
 866. ॐ रुद्राण्यै नमः।
 867. ॐ रुरुचर्मपरिधानायै नमः।
 868. ॐ रथिन्यै नमः।
 869. ॐ रत्नमालिकायै नमः।
 870. ॐ रोगेश्यै नमः।
 871. ॐ रोगशमन्यै नमः।
 872. ॐ राविन्यै नमः।
 873. ॐ रोमहर्षिण्यै नमः।
 874. ॐ रामचन्द्रपदाक्रान्तायै नमः।
 875. ॐ रावणच्छेदकारिण्यै नमः।
 876. ॐ रत्नवस्त्रपरिच्छिन्वायै नमः।
 877. ॐ रथस्थायै नमः।
 878. ॐ रुक्मभूषणायै नमः।
 879. ॐ लज्जाधिदेवतायै नमः।
 880. ॐ लोलायै नमः।
 881. ॐ ललितायै नमः।
 882. ॐ लिङ्गधारिण्यै नमः।
 883. ॐ लक्ष्म्यै नमः।
 884. ॐ लोलायै नमः।
 885. ॐ लुप्तविषायै नमः।
 886. ॐ लोकिन्यै नमः।
 887. ॐ लोकविश्रुतायै नमः।
 888. ॐ लज्जायै नमः।
 889. ॐ लम्बोदर्यै नमः।
 890. ॐ ललनायै नमः।
 891. ॐ लोकधारिण्यै नमः।
 892. ॐ वरदायै नमः।
 893. ॐ वन्दितायै नमः।
 894. ॐ वन्द्यायै नमः।
 895. ॐ वनितायै नमः।
 896. ॐ विद्यायै नमः।
 897. ॐ वैष्णव्यै नमः।
 898. ॐ विमलाकृत्यै नमः।
 899. ॐ वाराह्यै नमः।
 900. ॐ विरजायै नमः।
 901. ॐ वर्षायै नमः।
 902. ॐ वरलक्ष्म्यै नमः।
 903. ॐ विक्रमायै नमः।
 904. ॐ विलासिन्यै नमः।
 905. ॐ विनतायै नमः।
 906. ॐ व्योममध्यस्थायै नमः।
 907. ॐ वारिजासनसंस्थितायै नमः।
 908. ॐ वारुण्यै नमः।
 909. ॐ वेणुसम्भूतायै नमः।
 910. ॐ वितिहोत्रायै नमः।
 911. ॐ विरूपिण्यै नमः।
 912. ॐ वायुमण्डलमध्यस्थायै नमः।
 913. ॐ विष्णुरूपायै नमः।
 914. ॐ विधिक्रियायै नमः।
 915. ॐ विष्णुपत्न्यै नमः।
 916. ॐ विष्णुमत्यै नमः।
 917. ॐ विशालाक्ष्यै नमः।
 918. ॐ वसुन्धरायै नमः।
 919. ॐ वामदेवप्रियायै नमः।
 920. ॐ वेलायै नमः।
 921. ॐ वज्रिण्यै नमः।
 922. ॐ वसुदोहिन्यै नमः।
 923. ॐ वेदाक्षरपरिताङ्ग्यै नमः।
 924. ॐ वाजपेयफलप्रदायै नमः।
 925. ॐ वासव्यै नमः।
 926. ॐ वामजनन्यै नमः।
 927. ॐ वैकुण्ठनिलयायै नमः।
 928. ॐ वरायै नमः।
 929. ॐ व्यासप्रियायै नमः।
 930. ॐ वर्मधरायै नमः।
 931. ॐ वाल्मीकिपरिसेवितायै नमः।
 932. ॐ शाकम्भर्यै नमः।
 933. ॐ शिवायै नमः।
 934. ॐ शान्तायै नमः।
 935. ॐ शारदायै नमः।
 936. ॐ शरणागत्यै नमः।
 937. ॐ शतोदर्यै नमः।
 938. ॐ शुभाचारायै नमः।
 939. ॐ शुम्भासुरनर्दिन्यै नमः।
 940. ॐ शोभावत्यै नमः।
 941. ॐ शिवाकारायै नमः।
 942. ॐ शङ्करार्धशरीरिण्यै नमः।
 943. ॐ शोणायै नमः।
 944. ॐ शुभाशयायै नमः।
 945. ॐ शुभ्रायै नमः।
 946. ॐ शिरःसन्धानकारिण्यै नमः।
 947. ॐ शरावत्यै नमः।
 948. ॐ शरानन्दायै नमः।
 949. ॐ शरज्ज्योत्स्नायै नमः।
 950. ॐ शुभाननायै नमः।
 951. ॐ शरभायै नमः।
 952. ॐ शूलिन्यै नमः।
 953. ॐ शुद्धायै नमः।
 954. ॐ शर्वाण्यै नमः।
 955. ॐ शर्वरीवन्द्यायै नमः।
 956. ॐ शबर्यै नमः।
 957. ॐ शुकवाहनायै नमः।
 958. ॐ श्रीमत्यै नमः।
 959. ॐ श्रीधरानन्दायै नमः।
 960. ॐ श्रवणानन्ददायिन्यै नमः।
 961. ॐ षड्भाशायै नमः।
 962. ॐ षडृतुप्रियायै नमः।
 963. ॐ षडाधारस्थितादेव्यै नमः।
 964. ॐ षण्मुखप्रियकारिण्यै नमः।
 965. ॐ षडङ्गरूपसुमत्यै नमः।
 966. ॐ षुरासुरनमस्कृतायै नमः।
 967. ॐ सरस्वत्यै नमः।
 968. ॐ सदाधारायै नमः।
 969. ॐ सर्वमङ्गलकारिण्यै नमः।
 970. ॐ सामगानप्रियायै नमः।
 971. ॐ सूक्ष्मायै नमः।
 972. ॐ सावित्र्यै नमः।
 973. ॐ सामसम्भवायै नमः।
 974. ॐ सर्ववासायै नमः।
 975. ॐ सदानन्दायै नमः।
 976. ॐ सुस्तन्यै नमः।
 977. ॐ सागराम्बरायै नमः।
 978. ॐ सर्वैश्यर्यप्रियायै नमः।
 979. ॐ सिद्ध्यै नमः।
 980. ॐ साधुबन्धुपराक्रमायै नमः।
 981. ॐ सप्तर्षिमण्डलगतायै नमः।
 982. ॐ सोममण्डलवासिन्यै नमः।
 983. ॐ सर्वज्ञायै नमः।
 984. ॐ सान्द्रकरुणायै नमः।
 985. ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः।
 986. ॐ सर्वोत्तुङ्गायै नमः।
 987. ॐ सङ्गहीनायै नमः।
 988. ॐ सद्गुणायै नमः।
 989. ॐ सकलेष्टदायै नमः।
 990. ॐ सरघायै नमः।
 991. ॐ सूर्यतनयायै नमः।
 992. ॐ सुकेश्यै नमः।
 993. ॐ सोमसंहत्यै नमः।
 994. ॐ हिरण्यवर्णायै नमः।
 995. ॐ हरिण्यै नमः।
 996. ॐ ह्रीङ्कार्यै नमः।
 997. ॐ हंसवाहिन्यै नमः।
 998. ॐ क्षौमवस्त्रपरिताङ्ग्यै नमः।
 999. ॐ क्षीराब्धितनयायै नमः।
 1000. ॐ क्षमायै नमः।
 1001. ॐ गायत्र्यै नमः।
 1002. ॐ सावित्र्यै नमः।
 1003. ॐ पार्वत्यै नमः।
 1004. ॐ सरस्वत्यै नमः।
 1005. ॐ वेदगर्भायै नमः।
 1006. ॐ वरारोहायै नमः।
 1007. ॐ श्रीगायत्र्यै नमः।
 1008. ॐ परांविकायै नमः।