श्री विश्वकर्मा जी के 108 नाम

श्री विश्वकर्मा जी के 108 नाम

श्री विश्वकर्मा जी के 108 नाम

 1. ॐ विश्वकर्मणे नमः
 2. ॐ विश्वात्मने नमः
 3. ॐ विश्वस्माय नमः
 4. ॐ विश्वधाराय नमः
 5. ॐ विश्वधर्माय नमः
 6. ॐ विरजे नमः
 7. ॐ विश्वेक्ष्वराय नमः
 8. ॐ विष्णवे नमः
 9. ॐ विश्वधराय नमः
 10. ॐ विश्वकराय नमः
 11. ॐ वास्तोष्पतये नमः
 12. ॐ विश्वभंराय नमः
 13. ॐ वर्मिणे नमः
 14. ॐ वरदाय नमः
 15. ॐ विश्वेशाधिपतये नमः
 16. ॐ वितलाय नमः
 17. ॐ विशभुंजाय नमः
 18. ॐ विश्वव्यापिने नमः
 19. ॐ देवाय नमः
 20. ॐ धार्मिणे नमः
 21. ॐ धीराय नमः
 22. ॐ धराय नमः
 23. ॐ परात्मने नमः
 24. ॐ पुरुषाय नमः
 25. ॐ धर्मात्मने नमः
 26. ॐ श्वेतांगाय नमः
 27. ॐ श्वेतवस्त्राय नमः
 28. ॐ हंसवाहनाय नमः
 29. ॐ त्रिगुणात्मने नमः
 30. ॐ सत्यात्मने नमः
 31. ॐ गुणवल्लभाय नमः
 32. ॐ भूकल्पाय नमः
 33. ॐ भूलेंकाय नमः
 34. ॐ भुवलेकाय नमः
 35. ॐ चतुर्भुजय नमः
 36. ॐ विश्वरुपाय नमः
 37. ॐ विश्वव्यापक नमः
 38. ॐ अनन्ताय नमः
 39. ॐ अन्ताय नमः
 40. ॐ आह्माने नमः ।
 41. ॐ अतलाय नमः
 42. ॐ आघ्रात्मने नमः
 43. ॐ अनन्तमुखाय नमः
 44. ॐ अनन्तभूजाय नमः
 45. ॐ अनन्तयक्षुय नमः
 46. ॐ अनन्तकल्पाय नमः
 47. ॐ अनन्तशक्तिभूते नमः
 48. ॐ अतिसूक्ष्माय नमः
 49. ॐ त्रिनेत्राय नमः
 50. ॐ कंबीघराय नमः
 51. ॐ ज्ञानमुद्राय नमः
 52. ॐ सूत्रात्मने नमः
 53. ॐ सूत्रधराय नमः
 54. ॐ महलोकाय नमः
 55. ॐ जनलोकाय नमः
 56. ॐ तषोलोकाय नमः
 57. ॐ सत्यकोकाय नमः
 58. ॐ सुतलाय नमः
 59. ॐ सलातलाय नमः
 60. ॐ महातलाय नमः 
 61. ॐ रसातलाय नमः
 62. ॐ पातालाय नमः
 63. ॐ मनुषपिणे नमः
 64. ॐ त्वष्टे नमः
 65. ॐ देवज्ञाय नमः
 66. ॐ पूर्णप्रभाय नमः
 67. ॐ ह्रदयवासिने नमः
 68. ॐ दुष्टदमनाथ नमः
 69. ॐ देवधराय नमः
 70. ॐ स्थिर कराय नमः 
 71. ॐ वासपात्रे नमः
 72. ॐ पूर्णानंदाय नमः
 73. ॐ सानन्दाय नमः
 74. ॐ सर्वेश्वरांय नमः
 75. ॐ परमेश्वराय नमः
 76. ॐ तेजात्मने नमः
 77. ॐ परमात्मने नमः
 78. ॐ कृतिपतये नमः
 79. ॐ बृहद् स्मणय नमः
 80. ॐ ब्रह्मांडाय नमः
 81. ॐ भुवनपतये नमः
 82. ॐ त्रिभुवनाथ नमः
 83. ॐ सतातनाथ नमः
 84. ॐ सर्वादये नमः
 85. ॐ कर्षापाय नमः
 86. ॐ हर्षाय नमः
 87. ॐ सुखकत्रे नमः
 88. ॐ दुखहर्त्रे नमः
 89. ॐ निर्विकल्पाय नमः
 90. ॐ निर्विधाय नमः
 91. ॐ निस्माय नमः
 92. ॐ निराधाराय नमः
 93. ॐ निकाकाराय नमः
 94. ॐ महदुर्लभाय नमः
 95. ॐ निमोहाय नमः
 96. ॐ शांतिमुर्तय नमः
 97. ॐ शांतिदात्रे नमः
 98. ॐ मोक्षदात्रे नमः
 99. ॐ स्थवीराय नमः
 100. ॐ सूक्ष्माय नमः
 101. ॐ निर्मोहय नमः
 102. ॐ धराधराय नमः
 103. ॐ स्थूतिस्माय नमः
 104. ॐ विश्वरक्षकाय नमः
 105. ॐ दुर्लभाय नमः
 106. ॐ स्वर्गलोकाय नमः
 107. ॐ पंचवकत्राय नमः
 108. ॐ विश्वलल्लभाय नमः